جزء پنج  آیه 135 سوره نساء
 
موضوع آیه :عدالت محوری مهمترین ویژگی اهل ایمان
 
اى اهل ایمان ! [همواره در همه امور زندگى] قیام کننده به عدل ، و گواهى دهنده براى خدا باشید ، هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشانتان باشد . اگر [یکى از دو طرف نزاع] توانگر یا فقیر باشد [با لحاظ کردن وضع آنان ، بر خلاف خدا گواهى ندهید ؛ زیرا] خدا به حمایت از آنان و رعایت حالشان سزوارتر است . پس [در هنگام گواهى دادن] از هواى نفس پیروى نکنید که از حق منحرف شوید . و اگر زبانتان را [به سوى گواهى ناحق و دروغ] بپیچانید ، یا از گواهى دادن روى برتابید ؛ یقیناً خدا همواره به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است .