جزء7 آیات 74-79 از سوره نعام
موضوع آیات : توحید ( تفکّر در پدیده ‏های جهان  و توجه به تحوّلات آنها،زمینه‏ى خداشناسى)
 
و [یاد کنید] هنگامى که ابراهیم به پدرش آزر [شخصى که بنابر روایات اهل‏بیت ، پدر خوانده یا عمویش بود] گفت : آیا بت‏هایى را به عنوان معبود خود انتخاب مى‏کنى ؟ قطعاً من تو و قومت تو را در گمراهى آشکار مى‏بینم .«74» و این گونه فرمانروایى و مالکیّت و ربوبیّت خود را بر آسمان‏ها و زمین به ابراهیم نشان مى‏دهیم تا از یقین‏کنندگان شود ،«75» چون [تاریکى] شب او را فرو گرفت ، ستاره‏اى دید [براى محکوم کردن ستاره پرستان با تظاهر به ستاره پرستى] گفت : این پروردگار من است ؛ هنگامى که ستاره غروب کرد ، گفت : من غروب کنندگان را دوست ندارم .«76» هنگامى که ماه را در حال طلوع دید [براى محکوم کردن ماه‏پرستان با تظاهر به ماه‏پرستى] ، گفت : این پروردگار من است ؛ چون ماه غروب کرد ، گفت : یقیناً اگر پروردگارم مرا هدایت نکند بدون شک از گروه گمراهان خواهم بود . «77» وقتى خورشید را در حال طلوع دید [براى محکوم کردن خورشیدپرستان با تظاهر به خورشید پرستى] گفت : این پروردگار من است ، این بزرگ‏تر است ؛ و هنگامى که غروب کرد ، گفت : اى قوم من ! بى‏تردید من [با همه وجود] از آنچه شریک خدا قرار مى‏دهید بیزارم .«78» من به دور از انحراف و با قلبى حق‏گرا همه وجودم را به سوى کسى که آسمان‏ها و زمین را آفرید ، متوجه کردم و از مشرکان نیستم .«79