اسامی شرکت کنندگان در مسابقات نیمه شعبان درضمن به همه ی شرکت کنندگان جوایزی اهداشد

1*دربخش نقاشی بجز اثر آقای حجت ایلیاتی بقیه دریک سطح بودن

2*دربخش خط بجزاثر اقای یوسف محمدب بقیه آثار دریک سطح بودن

3*دربخش صنایع دستی بجزاثر خانم طیبه عرب بقیه آثاردریک سطح بودن

4*دربخش فیلم ونماهنگ مستند خانم نجمه دهقانی ومحمدبیشه-محمدرضاعرب به شرایط مسابقه نزدیکتر بودنوآثاربسیارخوبی بودن

کارطنز آقای محمدرسول براتی ودوستانش نیزدارای محتوای عالی بود.ازخانم زهراسرفرازی بخاطر حضورشان درمسابقه نیزتشکرمیشود

5*دربخش شعر نیز ازخانم قدسیه عرب وآقای مرتضی آقایی تشکرمیشود