اولین جلسه هماهنگی ذاکرین اهلبیت جهت آمادگی وبرگزاری هرچه باشکوه تر جلسات دهه اول محرم مسجدولی عصر(عج)