ایستگاه شادمانه ویژه پسران دانش آموز ابتدایی.روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت چهار ونیم بعدازظهر