بسم رب الحسین

در رثای  شهداء فدایی سیدالشهداء

دفتر دل باز به نام حسین                                        کرده ام آغاز به نام حسین

نام حسین زینت عرش خداست                              غیر حسین کیست که خون خداست

نام حسین است که مشگل گشا ست                       نام حسین بر همه دردی دواست

نام حسین داد به ما زندگی                                    عزت و آزادی و آزادگی

نام حسین آمد و دل جان گرفت                            مجلس ما بوی شهیدان گرفت

( شور حسین است چه ها می کند                           نام حسین درد دوا می کند)

نام حسین بود که در جبهه ها                                کرب و بلا کرد طلائیه را

نام حسین بود که شور آفرید                                نام حسین ذکر لب هر شهید

نام حسین از  لب روح خدا                                  بر دل  مهدی عرب زد صلا

نام حسین کرد به لب زمزمه                                یوسف سادات بنی فاطمه

نام حسین داشت همیشه به لب                          وقت مناجات ، محمد عرب

نام حسین است که با شور و شین                        می رسد از حنجر سید حسین

نام حسین داشت به لب نور دین                           آن گل پرپر شده نقش زمین

نام حسین گفت به شور و نوا                                     لحظه ی پیکار محمد رضا

نام حسین بین چه مسیحایی است                           غرق به خون پیکر میرزایی است

 ( شور حسین است چه ها می کند                           نام حسین درد دوا می کند)

نام حسین دادبه ما آبرو                                        نهضت او داد به ما سمت وسو

نام حسین است همه هست ما                                 پرچم یا فاطمه در دست ما

زنده به عشقیم به نام حسین                                     منطق ما هست قیام حسین

رهرو راه شهداییم ما                                                  مست می کرب و بلاییم ما                                        

تن نسپاریم به تسلیم ها                                          نام حسین پاسخ تحریم ها

( شور حسین است چه ها می کند      نام حسین درد دوا می کند)