برگزاری مسابقه نقاشی در مهدقران کانون مسجدولی عصر(عج)