کار یکی از هنرمندان که درحال تکمیل کردن کار خود برای مسابفه هنری نیمه شعبان است