البشارت که عیان مهر فروزان آمد        ظاهر از پرده ی عصمت رخ جانان آمد
 
سر زد ازبرج نبوت مه رخشنده ی دین    روشن از نور رخش عالم امکان آمد
 
دختر ختم رسل هادی کل ،شاه سبل    از پسرده عیان چون مه کنعان آمد
 
دسته دسته ملک از عالم بالا بزمین         بهر دیدار رخش خرم وخندان آمد
 
عزت وفضل وشرافت بنگر زامر خدا     سوی زهرا زجنان حوری وغلمان آمد