دانشجوی سنی به استادش گفت:چرا شما می گویید یاعلی چرا یاالله نمی گوید؟

سوال وجواب استاد ودانشجو به روایت استادش:

گفتم:مگر نشنیدید وقتی می خواستم به کلاس وارد شوم گفتم یاالله،پس ما یاالله هم می گوییم

دانشجو:نه منظورم این است که چرا یاعلی(ع)را صدامیزنید؟

گفتم:چه اشکالی داردکه ما امام علی(ع)راصدابزنیم؟

گفت:شرک است

اشاره کردم به دوست کناریش وگفتم:اگر شمااین دوستت راصدابزنی این شرک است؟

گفت:نهولی این دوستم اینجاحضوردارد

گفتم: اگر تو یک نفری راصدابزنی که اینجا نیس وغائب است این شرک به خداست؟آیاتو اورا شریک خداقراردادی؟

گفت: نه

گفتم: پس چه اشکال دارد که ماعلی(ع)را صدابزنیم؟

گفت: نه شمااز امام علی(ع)وامام رضا(ع)شفامی خواهید

گفتم: آن بحث دیگری است که برای شماتوضیح خواهم داد.ولی سوال اولت این بودکه چراحضرت علی(ع)راصدامیزنید؟صدازدن امام علی(ع) چه اشکالی دارد؟مادوست داریم علی راصدابزنیم صدازدن یک نفربدون اینکه چیزی ازاو بخواهیم اشکالی ندارد

بعدگفتم سوال دومت که گفتی امام رضا(ع)شفا میدهد تا بحال به مشهد رفتی؟

گفت: نه

گفتم:شماکه مشهد نرفته اید ازکجا میدانیدماشعیان ازامام رضا(ع)شفامیخاهیم؟

گفت:ماشنیده ایم که شما به حرم میروید وشفامیخواهید.

گفتم:چه اشکالی داردکه مااز امام رضا(ع)بخواهیم که شفادهد؟

گفت:شرک است فقط خداست که شفامیدهد

روبه او کردم وگفتم:تاحالا مریض شدی که نیاز به دکتر پیداکنی؟

گفت:بله

گفتم:آیابرایت قرص ودارو هم نوشت؟

گفت:بله

گفتم:بعداز خوردن آن قرص هاوداروها مریضی ات ازبین رفت یاهنوز مریضی

گفت:نه قرص هارا خوردم وخوب شدم

گفتم:حالابه سوال من جواب بده.آیاقرص هابودند که تورا شفادادندیا این که خدابود؟

گفت:نه،خداشفا رادرقرص هاگذاشته است

گفتم:همه ی حرف ماشعیان همین است، که تو حرف مارا ثابت کردی.

دیدم تعجب کرد گفتم:چطور خدای متعال شفای مریض هارادر وجود یک قرص قرارداده،این خدانمیتواند همان شفارابه یکی ازاولیای خودش بدهد؟

بین دوراه گیرکرد.اگر میگفت نه خدانمیتواند،قدرت خدازیرسوال می رفت واگرهم می گفت چرامیتواند حرف ماثابت میشد.طینت پاکش حکم کردکه حرف ماراتاید کندو گفت:چراخدامیتواند

گفتم:همه ی حرف ماشعیان همین است که خدای متعال به امام رضا(ع)قدرتی داده که میتواند مریض هاراشفادهد همان طور که این قدرت رادرقرص هاگذاشته درواقع خداست که بااختیاراتش شفادادن رابه امام رضا(ع)داده است.این عین توحیداست وشرک نیست.

حالاکه تاحدودی برای دنشجویم جاافتاده بود که حرف ماچی هست گفتم:در قرآن دوآیه داریم که یکی ازآیات می گوید:این خدای متعال است که جان هارامیگیرد. ودر آییه ی دیگر میفرماید:که این ملک الموت(جناب عزرائیل)است که جان هارا میگیرد.

سوال کردم بلاخره چه کسی جان هارا میگیرد؟

گفت:عزرائیل که به اذن خدامیگیرد

گفتم:خب همین حرف شعیان است که می گوییم امام رضاودیگرائمه به اذن خداقدرت دارند یکسری کارهارا انجام دهندآیااین شرکت است

گفت: نه......

شکرخدا،که نام علی دراذان ماست               ماشیعه ایم وعشق علی هم ازآن ماست

ازیاعلی،زبان ودهن خسته کی شود              اصلازبان برای همین دردهان ماست

ماشیعه زاده ایم وخداراهزارشکر                   این شیعه زادگی،شرف خاندان ماست